Back to כנסיית ההתחממות הגלובלית / יוליה לטינינה

הטמפרטורה הממוצעת המנובאת (הקו האדום) ונתוני האמת מלוויינים (ריבועים כחולים)
ומבלונים לחיזוי מזג האוויר (עיגולים ירוקים).