"אבן מקיר תזעק" (חבקוק ב', י"א)

תבליט השבויים היהודים משער טיטוסאיגרת מאת: פרופ' מנשה הראל | גיאוגרף, חוקר תולדות ארץ ישראל וחתן פרס ישראל, אל ראש ממשלת ישראל, שריה וחברי הכנסת. (כפי שפורסמה במכתבו של אהוד בן עזר).

הריני מביא בזה עדויות היסטוריות מקוריות על זכות עם ישראל להקים לו מולדת בארץ ישראל ככל העמים. אני חוקר את תולדות ארץ ישראל כ-55 שנים, ומביא כאן את דבריי לאור המקורות היהודיים והערביים.

תרומת ישראל וערב לפיתוח ארץ ישראל

אין עם חלוץ כישראל שהתנחל בישראל בימי קדם בהר הטרשי והמיוער ובמידברו השומם, והיה היחיד שבנה בה את בירתו, מקדשו ומבצרו. לפי התנ"ך, ארץ כנען השתרעה בחוף, בגבעות, בעמקים ובבקעה הנוחים שאין צורך להכשירם לחקלאות, והתקיימה אזיי ללא בירה ארצית. ואילו ארץ ישראל התפשטה בעיקר להר ולמידבר הנידחים. עם ישראל פיתח בארץ לראשונה ביצירתיות מופתית ובעמל מפרך 5 טכנולוגיות, שהן:

1. חקלאות מדרגות בהר ובמידבר, כאשר 56% מהרי ירושלים עובדו לראשונה בתולדות העמים וארצות הקדם באזורי הים התיכון, כנאמר בישעיה, מ"ט: "ואצורך ואתנך לברית עם, להקים ארץ, להנחיל נחלות שוממות."

2. אגירת מים והובלתם. בני עמנו חצבו בירושלים בורות מים, בריכות ענק, באר עמוקה, מעיינות נ?ק?ר?ה ואמות מים רבי מידות, ולפיכך ירושלים לא צמאה למים לעולם בשלטון ישראל. הכנענים התיישבו רק ביישובים שופעי מים חיים, והישראלים הובילו את המים למשכנותיהם.

3. מלאכה וחרושת עץ, אבן ומתכת, שהפכו את ההר המבודד והעזוב למרכז המלאכה והחרושת של הארץ.

4. ארכיטקטורה של בניינים ומבצרים באבני גזית לראשונה. לשלמה היו 150,000 נושא ס?ב??ל וחוצב בהר לבניין ירושלים ולפיתוח ארץ ישראל. הר הבית השני נבנה בידי 10,000 יהודים במשך 10 שנים. גובה חומת דרום-מזרח הר הבית היה אז 52 מ', ואבן שמשקלה כ-600 טונות, שלא היה דומה לה, נתגלתה בחומת מנהרת הכותל.

בכך עמנו עמד במלחמה נגד 5 מעצמות: מצרים, אשור, בבל, הלניסטים ורומאים – ושרד. אציין שבתנ"ך נאמר על הנ?ר?פ??ים: " ה?א?יש הי?רא ורך הל?בב י?לך וי?שוב לביתו ולא ירך את לבב אחיו כלבבו" (דברים כ', ח'). צ'רצ'יל כתב: "אומות שנופלות במלחמה עוד תקוממנה עצמן, אומות שהולכות כצאן לטבח – תיעלמנה." (1940).

5. עמנו בלבד החל בסלילת דרכים ומעלות בהרי הארץ, ממניעים, דתיים, לאומיים ומדיניים. מאז נתקצרו הדרכים המגשרות בין יושבי החוף, ההר והבקעה. על מבצעים חשובים אלה של עם ישראל בלבד נאמר: "והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש ה?ר?י, וירשוה בחיר?י ועבד?י ישכנו שמה" (ישעיהו ס"ה, ט').

ואילו עבודת אדמה ערבית לא הייתה נהוגה כלל בע?ר?ב, כי הנביא מוחמד ראה בה השפלת הנוודות והחופש הטבעי של מגדלי המקנה והמסחר. לפי ה'חדית' (מסורת בעל פה) הערבית, הערבים ראו בחקלאות מלאכה נחותה ובזויה שיש להתנגד לה ולדחותה, לאמור: "היושב בכפרים כאילו ישב בקברים." לכן, הכובשים המוסלמים ששלטו על ארצנו כאלף שנים בנו בה רק עיר חדשה אחת – ר?מ?ל?ה, ששמשה בעיקר כעיר צומת ב"דרך הים" העתיקה, ששירתה את תושבי האימפריה המוסלמית במזרח התיכון, בדרכים מאיראן ותורכיה לעיראק ולצפון אפריקה וספרד. בכיבושיהם את הארצות הנוכריות, הם נהגו לגבות מתושביהן מ?סי גולגולת שנתיים המכונים ג?'יז?י?יה. בימינו מכנים גזענות זו – אפרטהייד בינלאומי.

קדושת ארץ ישראל וירושלים ביהדות ופלסטין באיסלם

ביהדות

ירושלים וציון בירת המולדת ועיר הבירה הקדושה של עם ישראל נזכרו 821 פעמים בתנ"ך, ו-2512 פעמים בספרות חז"ל. עם ישראל נכתב 1880 פעם במקרא, ועיר הקודש נרשמה 37 פעמים.

דוד בן גוריון, כתב: "התנ"ך הוא המ?נ?ד?ט שלנו על ארץ ישראל כולה, הקיימת והעומדת לעד," וכן: "האומר שלום לע?ב?רו נפרד גם מהעתיד," והמשיך: "ארץ זו עיצבה אותנו ואנו עיצבנו ארץ זו" (1947). על "עיר הקודש" נאמר בישעיה: "עורי עורי לבשי עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ע?ר?ל וטמא." (נ"ב, א').

באיסלאם

ירושלים לא נזכרה כלל בקוראן קדושם, והעדויות על חשיבות ירושלים לאיסלאם הן מעטות עד כדי כך, שחכמי הדת המעולים של האיסלאם כופרים בקדושתה ומחרימים אותה.

הח'ליף השני והמפואר, עומ?ר א?בן אל-ח?'ט?אב, (644-634) שמייחסים לו את בנייתה של האימפריה הערבית, טען: "ע?ר?ב מולדת הנביא היא ארץ הקודש לערבים ותיכון בה רק דת אחת – האיסלאם", וציווה ליהודים ולנוצרים לעזוב אותה. וכך היה. מה המסקנה?

חכמי ההלכה הגדולים באיסלאם היו השיעי ג?'עפ?ר אל-צאדק, מפרש הקוראן (765), שציווה לא להתפלל לכיוון מסגד אל אקצא בירושלים, והענק הסוני אחמד א?בן ת?י?ימ?י?ה (1328-1263) מדמשק טען, שלאור המקורות אין קדושה באל אקצא שבירושלים, והמתפלל בו הוא כופר שיש לדונו למיתה. אחמד אבן תיימיה נאסר על כך על ידי הממלוכים בדמשק, ומת במאסרו.

בקוראן הנשגב שלהם נכתב, שאדם הראשון היה נביא ערבי; גם אברהם היה נביא ערבי שהקים את הכ??ע?ב??ה הקדושה ועקד את ישמעאל במ?כ??ה. האם לכך נאמר "עד מתי פתיים תאהבו פתי…וכסילים ישנאו דעת?" (משלי, כ"ב). הגר וישמעאל נדדו במדבר מ?כ??ה, משה וישוע (ע?יס?א) היו נביאים באיסלאם.

לפי האגדה נביאם מוחמד עלה לשמיים מירושלים והכותל המערבי של הר הבית, הוא קיר א?ל ב?ור?ק. ממנו עלה מוחמד לרקיע השביעי. האמת הכתובה היא, שבהיות נביאם בע?ר?ב ראה בחלומו שהוא רוכב על סוס אגדי עד לרקיע השביעי, ושם ראה את מסגד אל אקצא, כי הוא לא הגיע לירושלים מעולם. כאמור, ירושלים לא נזכרה כלל בקוראן, ובכל זאת המוסלמים כינוה אל-קודס, שמשמעה הקדושה.

לאור מחקרי, הערבים לא רק כבשו אותה בשמה העברי, אלא גזלו גם את קדושתה היהודית. הכיצד?

ירושלים "הקדושה" להם כונתה מאז כיבושה ובמשך קרוב ל-400 שנה בשם "אילייה" הנוכרית, על שם א?ליוס ה?דר?י?יאנוס הרומי, כובש הארץ ממורדי בר-כוכבא, ומחריבה. הדרייאנוס היה גם הכובש ששינה את שם הארץ וכינה אותה פ??ל?ס?ט?ינ?ה במקום יוד?יא?ה – יהודה, כדי להכחיד את זכר יהוד?יה? בונ?יה?. רק בסוף המאה ה-10 כינוה המוסלמים בשם אל-קודס. מדוע ובאיזה אופן?

במשך כאלף שנות כיבוש המוסלמים את הארץ, לא הזכירו את המימרה "עם פלסטיני", עד שהבריטים המתרפסים להם בימי המנדט שלהם על הארץ, המציאו את המושג החדש והכוזב הזה בשנת 1925. כך כתב פרופ' ב"צ דינור, החוקר המהולל של תולדות עם ישראל עד ימינו: "עם פלסטיני לא היה ולא נברא, לא משל ולא נמשל…", והמשיך: "לערבים כל הזכויות בארץ ישראל, אבל שום זכות על ארץ ישראל" (1947).

נשיאנו, מר שמעון פרס, פרסם את רשמיו מהסכם אוסלו בשנת 1995, לאמור: "אצל הערבים, המילה הכתובה והמוסכמת היא 40% התחייבות של ממש, 60% מליצה". והוא מה שנאמר בתהילים: "…פדני והצילני ממים רבים מיד בני נ?כ?ר, אשר פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר" (קמ"ד).

אדגיש שלאור מקורותיהם, ירושלים "הקדושה" להם לא היתה מעולם בירתם אלא הייתה כפופה לרמלה, בירת מחוז פלסטין הסורית, ולא הייתה חובת עלייה לרגל אליה, ובעיקרה היתה עזובה, דלה ומוזנחת. ראוי להדגיש שבאו"ם קיימות 57 מדינות מוסלמיות. ומה עם מדינת ישראל?

ערכים ביהדות ובאיסלאם

השלום הוא ערך תרבותי וחזון לאומי בישראל ונזכר 237 פעמים בתנ"ך ו-1,050 פעם בספרות חז"ל, כנאמר: "אויה לי כי גרתי מ?ש?ך שכנתי עם אוהלי ק?ד?ר רבת שכנה לה נפשי עם שונא שלום. אני שלום וכי אדבר ה?מ?ה למלחמה" (תהילים ק"כ, ד'-ו"). לעומתו, "השלום אינו ערך מוסרי, תרבותי ופוליטי לערבים" (ב. לואיס, 1997).

הרמב"ם (1204-1135) כתב: "לא קמה על ישראל אומה שהזיקה לנו יותר מישמעאל, שהגדילה להשפילנו ולהפחית את ערכנו ולחזק את השנאה לנו כמותם… למרות שסבלנו מהשפלתם, משקריהם ומכזביהם מה שאין ביכולת אנוש לסבול… אין אנו ניצולים מרוב רעתם ולחצם בכל עת, אלא כל אימת שאנו סובלים ומעדיפים לחיות עמם בשלום הם מעוררים לנו קרבות ומלחמות" (איגרת ליהודי תימן, תשי"ב).

שר החוץ אבא אבן כתב: "איני מאמין שבלי ירושלים יהיה שלום. בזכותו הפך התנ"ך קול קורא לאנושות כולה" (1970).

הכיבוש וההרס של ארצות נ?כ?ר

אחד מגדולי ההיסטוריונים הערבים עבדול ר?ח?מאן א?בן ח'לדון (1406-1372) כתב: "ט?ב?ע?ם הפראי של ערביי המדבר לשדוד הכול מאנשים ברומחיהם ללא גבול ומעצור מביזת רכושם, כיבוש ארץ על ידם מביא קץ לתרבותם."

במשך כ-1,000 שנות כיבוש מוסלמי בארץ הנוכרייה להם, היא נהרסה והפכה לחורבן ולמוכ??ת מחלות. הם השמידו את היערות הטבעיים שהפיקו מהם פ??ח?ם שנמכר למצרים והפעיל את רכבות התורכים, עד כדי כך, שאין היום יער טבעי אחד בארץ; הכחידו את רוב עצי הפרי של הארץ בגלל מיסים כבדים ושוד, וכך נהרס חלק מהמדרגות החקלאיות של ההר. כתוצאה מכך, נסחף הקרקע מהמדרגות בגשם, שחסם את שפך הנחלים ונתהוו ביצות ממאירות במישור, בעמקים ובבקעה של הארץ. הם החריבו את הנמלים המפוארים ואת ערי הארץ כדלהלן: השמידו את הדרכים והמעלות בארץ, וכך בימיהם נכחד הגלגל על ידי הגמל עד 1860.

במרד הערבי האנטי בריטי והאנטי הציוני בשנת 1936, הם ירו על הבריטים והיישובים העבריים והרגו בהם ושרפו שדות יהודים כבימינו. יורשי המורדים כיום הם תנועת "החמאס", שראשי התיבות שלה הם "תנועת ההתנגדות האיסלאמית" (1987), והיא דוגלת בהכחדת ישראל.

על הע?ו?ול והעושק נזעק איוב ואמר: "ע?ל?י אדמתי ת??ז?ע?ק ויחד ת??ל?מ?יה? י?בכ??יון."

וכך תיארו החוקרים והסופרים את אורחות החיים בארץ בימיהם:

פרופ' ד. איילון כתב ב-1983 על המהרסים והמחריבים של ארצנו: "במשך כל תולדות האיסלאם ובכל העולם המוסלמי, מגדות האוקיינוס האטלנטי ועד איי האוקיינוס השקט, לא הייתה אף פעולת הרס אחת שתשווה ביסודיותה ובעקיבותה, במימדיה ובחומרת תוצאותיה לאורך ימים לפעולת ההרס של החוף הסורי-ארצישראלי על ידי הממלוכים."

הסופר המזהיר יזהר סמילנסקי כתב בשנת 1995 על הטרוריזם של ערביי ישראל המתאבדים: "חברה שמסכימה לשלוח את בניה ללוחמת התאבדות ורואה בה את גולת הכותרת לפטריוטיות הלאומית… מוציאה עצמה מן הכלל האנושי. כשם שאין לדבר עם חברת קניב??ל?ים, ההיתר שלוקחים עצמם שולחי המתאבד להתכחש לאנושי ולעשות אדם לפגז חי מעלה, אם הם בני אדם או חברה אנושית הזכאית לתבוע לה זכויות אדם."

החוקר הנוצרי מבודפשט ה?ד?ר?יא?נ?י ר?יל?נ?ד?י היה גיאוגרף, כרטוגרף, פילולוג, דובר עברית, ערבית ויוונית. הוא סקר ומיפה מאות יישובים בארץ ישראל שנזכרו בתנ"ך, במשנה ובתלמוד ועוד, וערך מפקד אוכלוסין של כל יישוב בארץ בשנת 1695. הוא ציין שהארץ הייתה ריקה ושוממה מיישוב, שהתרכז בירושלים, עכו, צפת, יפו, טבריה ועזה. רובם היו יהודים שעסקו בחקלאות משגשגת של כרמי גפן וזית ושדות חיטה; הנוצרים פעלו במסחר ובהובלת התוצרת, ומעט מאוד המוסלמים, שרובם היו בדואים, עבדו כפועלים בחקלאות ובבניין. הוא ציין שבכפר אום אל פחם שבשומרון ישבו כ-50 נפש, כולן נוצריות, ובו כנסייה שנעלמה. השיך ראיד צלאח, שהוא ראש התנועה האיסלאמית בצפון ומאותו הכפר, ואבותיו הכחידו את יערותיו, ראוי שיואיל נא להחזיר את היישוב וכנסייתו לנוצרים בוני הכפר בארץ ויבקש את סליחתם, ו"אל יתהלל חוגר כמפתח" (מלכ"א, כ', י"א).

על ז?לזולה ונטישתה של הארץ וירושלים והפקרתן בסוף ימי השלטון המוסלמי כתבו, בין היתר, סופר לועזי וחוקר ישראלי מפורסמים: הסופר מרק טווין (1869) כתב על הארץ: "אחת הארצות חסרות התכלית, מוכ??ת רעב ומרוב??ת מחלות, אזור חרב, שומם ואומלל, ריקה מאדם ומזוהמת. זו ארץ מעבר בין תורכיה למצרים, שנשלטה על ידי נוודים בדואים, שודדים וקבצנים."

החוקר פרופ' י. בן-אריה (תשל"ז) כתב: "בירושלים העתיקה הרחובות מתועבים ומטונפים בעצמות נבלות חמור, סוס וגמל שהושלכו מחוץ לחומה לכלבים (1874). בכל העיר פזורה אשפה, ליד הגן הארמני הגיעה לגובה 9 מ', ובין שערי דמשק לאריות טיפסה לגובה 22 מ' (1864)." "שומו שמיים והאזינו ארץ."

לשיא ההתנכרות והאיבה של ערביי ישראל לעמנו הגיע פרופ' ש. סומך [דומני שהכוונה לסמי סמוחה. על כל פנים, לא ששון סומך. – אב"ע], שערך משאל בין הסטודנטים הערביים באוניברסיטת חיפה ומסקנתו: 40% מהם טענו שלא היתה שואה בע?מ?נו; 60% מהם אינם מכירים בזכותנו למדינה.

בזה אני מביע את תפילתי ותקוותיי: "עורי, עורי, לבשי עוזך ציון," ישעיה נ"ב.

כמו שנאמר על עוזו ותבונתו של עם ישראל: "גבר חכם בעוז ואיש דעת מאמץ כוח. כי בתחבולות תעשה לך מלחמה ותשועה ברוב יועץ," משלי כ"ד.

הוספת תגובה