Back to כשצה"ל נלחם בשריון הנאצי

טנק שלל נאצי שהיה בשימוש סוריה