מבקר נכבד,

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב- “אנכי” ובשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידי המשתמשים באתר) שייכים באופן בלעדי לבועז ארד (להלן – בעל האתר). אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעל האתר, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

הינך רשאי להשתמש בתכנים המופיעים ב “אנכי” בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים של “אנכי” באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של בעל האתר, כפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

הנך רשאי להשתמש בתכני  “אנכי” למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך “אנכי”, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין לקשר לתכנים מ-”אנכי”, שאינם דף הבית של האתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט ב- “אנכי” במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו ב- “אנכי”. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט ב- “אנכי” להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

בעל האתר או כל גורם הקשור בו  לא יישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מ- “אנכי” ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את בעל האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

ב- “אנכי” מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. ל-”אנכי” אין חובה לפרסם את התכנים הנמסרים אליו, אלא על פי שיקול דעת בלעדי של עורכי האתר. בעל האתר אינו נושא בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. 

הוספת תגובה