יח' באלול תשס"ח;   18 לספטמבר  2008

"בנק ישראל או בנק ישמעאל"? מכתבו של עו"ד דב אבן אור

(קרי: הלנו או לצרנו?)

1. בנק ישראל, מעולם לא פעל רק עפ"י חוק: "בנק ישראל" (ובו נקבע כי תפקידו: להסדיר את מערכת המטבע, האשראי והבנקאות בהתאם למדיניות הכלכלית של הממשלה), אלא בעיקר "דאג" לפקח על היציבות של הבנקים.

במילים פשוטות, בנק ישראל לא דאג למדיניות פיננסית שתסייע לכל הציבור, אלא התמקד ב"חוסנם" של הבנקים, כדי שאלו לא יפלו, שכן אם יפלו, האשם יוטל עליו, וכדי למנוע התזת ראשים, עדיף לעשות כמעט הכל כדי שאף בנק לא יתמוטט!

2. דא-עקא, שבנק ישראל כשל גם בתפקיד היחיד שלקח על עצמו: פיקוח על הבנקים, ולכן – חלקם התמוטטו תחת אפו, והאחרים (כל הגדולים) פעלו כאוות נפשם, כאילו והמפקח על הבנקים הנו "שיעבוד צף" שתחתיו ניתן לעשות בנכסי בנק, כל מה שהנהלת בנק חפצה!

לדאבון הלב, אף רגולטור בישראל (רשם החברות, מפקח על הביטוח ושוק ההון) אינו מממש את מלוא סמכויותיו ומעדיף לפעול מאחורי הקלעים, והכל כדי שלא להשתמש בקליעים! אולם, כעת אנו בעיצומו של צונאמי כספי, לכן אני מתמקד בבנק ישראל.

3. כיצד בנק ישראל אמור היה לפעול, ומה עשה בפועל:

א. לא נדון באופן שבו נגידי בנק ישראל פירשו את "המדיניות הכלכלית" של כל ממשלה, "שמולה" עבדו, אלא אך ורק בעניין פיקוח בנק ישראל על הבנקים.

דהיינו, כיצד לפרש את המונח "פיקוח", וישומו בשטח! אין ספק כי המונח "פיקוח" נתון לפרשנות שונה ע"י מלומדי החוגים לחשבונאות באונ', ע"י מומחים לכלכלה וע"י היושבים בבניין "בנק ישראל".

אולם, במספר דברים אין ולא אמור להיות ספק; פיקוח – אינו רק עבודה חשבונאית גרידא, אלא גם: מספר הבנקים המסחרים והבנקים למשכנתאות; תחרות אמיתית בין הבנקים ולא קרטל; קביעת מקסימום לסוגי העמלות "ולמחירן" לצרכן; אופן חלוקת אשראי.

ב. בנק ישראל, לא עשה דבר כדי לגרום לאמור בסיפא ס"ק א', אלא נהפוך הוא: הוא דאג שלא תהא תחרות אמת בין הבנקים; איפשר לבנקים "לשחוט", את לקוחותיהם (ובעיקר מגזר משקי-הבית); לא דאג כי אשראי ינתן גם לעסקים בינוניים קטנים, כנגד אותם בטחונות שניתן לגדולים; מנע פתיחת בנקים חדשים.

מאידך, איפשר ואולי "דחף" את הבנקים לרכוש ני"ע חסרי בסיס פיננסי אמיתי, ולא רק תמורת ההון העצמי של הבנקים, אלא גם בכספי העמיתים של קופות גמל ופנסייה (הציבור).

4. יריעת המחדלים של בנק ישראל ענקית, ולא ניתן לפרטם במאמר קצר זה, אך א"א שלא להתייחס למספר אירועים, שאינם יוצאים מן הכלל, אלא הם הכלל!

א. מזה 30 שנה או יותר, לא ניתן רישיון לבנק חדש, למרות עשרות בקשות!

גם אני, פניתי לפני 10 שנים, בבקשה לבנק זעיר, שנועד למתן הלוואות זעירות ל"עמך-ישראל" (כדי שלא יהיו תלויים בשרירות הלב של הבנקים ו/או "השוק האפור", שלמעשה הנו "שחור"); אולם, בנק ישראל התנגד לכך, בנימוק שקרי, כי באף מדינה מתקדמת, אין מתירים בנק זעיר שכזה! כאשר הצגתי קיום בנקים כאלו בצרפת ובאנגליה – נאלמו דום, אך בכל זאת סירבו ליתן לי רישיון!

מאידך, בנק ישראל עושה הכל כדי להפסיק פעילות של בנקים קטנים – שכבר קיימים ולהעבירם לשליטת בנקים גדולים.

ב. סגירת "הבנק למסחר" עקב גילוי מעילת ענק; איך יתכן כי מתחת לאפו של המפקח על הבנקים, נגנב כל הונו של הבנק (לא רק הון עצמי אלא גם של הלקוחות), והדבר נודע למפקח רק לאחר שהסוסים ברחו מן האורווה?! אם כך פועל פיקוח, אין בו צורך!

פיקוח נועד למנוע מעילות ו/או שימוש לרעה בכספי הבנק, ולא לשמש "חוקר מקרי מוות"!

ג. באף מדינה נאורה, בנקים מסחריים גובים עמלות בכמות ו"באיכות" שגובים בישראל! ואיך יתכן כי לאחר "רפורמה" בעמלות, חיוב מגזר "משקי-הבית" גדל ב-100%?! ומאידך המפקח הנוכחי על הבנקים, אומר כי הבנקים "עבדו" עליו!

מפקח שכזה חייב לעוף מכיסאו – ומייד, ויחד עמו הנגיד אשר דאג למנותו!

ד. אף נגיד בנק מרכזי ב"מערב", אינו מאפשר לבנקים, מרווח גדול בין ריבית בגין כסף נזיל בח-ן ובין "מחיר הכסף" ללווים, כפי שמותר בישראל! זהו גזל לאור היום, שניתן "כאילו" בחסות בנק בנק ישראל; דהיינו מאחר והאחרון שותק, אזי מדוע שהבנקים לא ימשיכו לגזול את הציבור?!

הטיעון כי יש תחרות בין הבנקים הנו בדיחה לא מצחיקה; אין שום תחרות אמת, והא-ראייה – ההבדלים הזניחים בין ריבית תפ"ס בשלושת הבנקים הגדולים!

ה. איני יכול להוכיח כי ניזום קרטל בין הבנקים בישראל, אך בפועל הוא קיים! ולכן תפקידו של בנק ישראל, למנוע קרטל בפועל, וישנן דרכים רבות כדי לאכוף תחרות על הבנקים, אך בנק ישראל יושב על הגדר ומצקצק בלשון דיפלומטית!!

ו. איך יתכן כי בנק ישראל איפשר לכל הבנקים, לרכוש ני"ע זרים, אשר היו בגדר עטיפות להתחייבויות של גופים פיננסים אחרים (M.B.S, C.D.O, C.D.S וכדו')?!

איך יתכן כי בנק מסחרי רוכש לעצמו, ני"ע מסוכנים ולא נדרש לרכוש רק סולידיים? (כגון: אג"ח של מדינת ארה"ב וכד').

כמובן, שתנתן תשובה כי אג"ח של "פרדי מאק" ופאני-מיי", או של בתי השקעות: "מריל לינץ", "האחים ליהמן", לא נחשבו בגדר סיכון; אולם, המציאות מורה אחרת!

כמובן, שבנק ישראל יטען כי לא ניתן היה לצפות צונאמי פיננסי כפי שמתרחש כעת, ותשובתי הינה: ניתן היה, ומבלי לגרוע מכך, תפקידו של בנק ישראל, לדאוג כי אין סיכוי לסיכון, ובכך הוא נכשל! כאשר מאפשרים לבנקים לרכוש ני"ע שהינם "אריזה" של התחייבויות צדדים זרים (לווים, אח"כ בנקים למשכנתאות בארה"ב, ולבסוף בתי-השקעות אשר ארזו התחייבויות אלו תחת כנפי ני"ע חדש), אזי הסיכון היה כתוב על הקיר! (קרי – האחרון שרכש את האריזות הללו, נותר המסתכן היחיד!)

5. אם לא דיי באמור דלעיל, רצ"ב העתקי מכתביי אל הנגיד הנוכחי ואל ראשי בנק דיסקונט, שנשלחו בחודש האחרון (ולפני המפולת בבורסות), ואשר תוכנם מדבר בעד עצמו! אף אחד מן הנמענים לא הגיב, אך האמת העירומה פרצה תחת הקרקע כמו לבה רותחת.

כאן המקום לצטט את העיתונאית מירב ארלוזורוב מעיתון "הארץ": מחד – הבנקים משדרים לציבור – תהיו רגועים, מאידך הם לא בוטחים האחד בשני (הא-ראייה, הגדילו את הריבית ביניהם פי-2!).

6. אני חרד לבאות ואיני סומך על הבנקאים – שאינם אומרים את כל האמת – וגם לא על בנק ישראל, המנסה לחפות על טעויותיו וגם להצטדק כנגד תסריט גרוע עתידי! לכן, על הנגיד להתפטר מתפקידו, ועמו כל צמרת בנק ישראל; ואם לא יפרשו, על הממשלה לפטרם ולאלתר!

יש לי חשד כבד, כי הנגיד הנוכחי, הובא לישראל, כדי לסייע לבתי ההשקעות ב"וול-סטריט", וזו הסיבה שנתן ידו לרכישות ני"ע הזרים והמוזרים הללו.

איננו זקוקים למוחות כלכליים זרים, יש בקרבנו דיי מומחים הבקיאים גם במערכת העולמית; ובתנאי כי יבחר אדם אמיץ שידאג לאינטרס הציבורי בלבד!

בברכה,

דב אבן אור, עו"ד

מצ"ב מכתביו של עו"ד אבן אור בנושא:

***

כו' באב תשס"ח; 27 לאוגוסט 2008

לכבוד                                        באמצעות פקס: 02-6528419

מר סטנלי פישר                                         ד ח ו ף

נגיד בנק ישראל

א.נ.,

הנדון: ההון העצמי של בנק דיסקונט לישראל בע"מ

1. עפ"י המאזן של הבנק הנ"ל בגין שנת 2007, כל ההון העצמי של הבנק (9.2 מיליארד ¤), מושקע בני"ע של חברות: "פרדי מאק" ו/או "פאני מיי" בארה"ב (להלן: "החברות").

2. עפ"י מאמרים של פרשנים פיננסים בארה"ב, ועפ"י ראיונות עם גדול המשקיעים בעולם המערבי, וורן באפט, אזי – למעשה שתי החברות הללו חסרות ערך לחלוטין, ואם ממשלת ארה"ב תזרים הון לחברות אלו, אזי בעלי המניות יפסידו את כל כספם.

3. לפיכך, נשאלות השאלות כדלקמן:

א. אילו ני"ע של החברות הנ"ל, מוחזקים ע"י בנק דיסקונט? (האם עסקינן באג"ח רגילות, או באג"ח המגובות במשכנתאות? או בתזרים כספי משכנתאות?)

ב. האם לא סביר להניח, כי אם ממשלת ארה"ב תלאים את החברות, אזי לא רק בעלי המניות יפגעו, אלא גם מחזיקי האג"ח לא יקבלו את מלוא כספם?

ג. מה יקרה אם בנק דיסקונט ידרוש פירעון לאלתר של ניה"ע שבידיו, ע"ס הטיעון כי המשך התפעול הרגיל של החברות נתון בסכנה פיננסית?; האם החברות יהיו מחויבות בפירעון האג"ח? האם ממשלת ארה"ב תפעל לתשלום החוב?

ד. כיצד המפקח על הבנקים, מתעתד לפעול – כעת, להבטחת קיום הון עצמי של הבנק הנ"ל?

ה. איך קרה כי בנק ישראל אישר לבנק דיסקונט להניח את "כל הביצים" בסל אחד?; דהיינו – לשים את כל הונו העצמי אצל שתי החברות הללו בלבד?

4. הנני לקוח של בנק דיסקונט (וגם כספים המוחזקים אצלי בנאמנות עבור לקוחותיי, הופקדו בבנק זה), ולכן התשובות לשאלות הללו הן מענייני האישי ולא רק מאספקט ציבורי; לפיכך, אני מבקש את תשובותיך לאלתר.

5. בשלב זה, מכתבי זה לא יועבר לאף גורם פרט אליך ולנמענים המוזכרים דלמטה; שכן, ברורה לי היטב ההשלכה שיכולה להיות, אם תוכנו יופץ ברבים; מאידך, איני מוכן לסכן את כספי ולא את כספי לקוחותיי כהוא-זה.

בכבוד,

דב אבן אור, עו"ד

העתקים:

1. מר רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים באמצעות פקס: 02-6552469

2. יו"ר מועצת המנהלים של בנק דיסקונט

3. מנכ"ל בנק דיסקונט

4. מר יצחק קורן, מנהל סניף דיסקונט כפ"ס

***

א' באלול תשס"ח

2 לספטמבר 2008

לכבוד                            באמצעות פקס: 02-6528419

מר סטנלי פישר                  (סה"כ עמודים: 2)

נגיד בנק ישראל                    ד ח ו ף

א.נ.,

הנדון: רכישת אג"ח מסוג MBS של החברות פאני מיי ופרדי מק

ע"י בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק")

1. משום מה, טרם קיבלתי תשובה בגין מכתבי מיום 27.8.08 (בנושא: ההון העצמי של בנק דיסקונט), ולא תגובה כל שהיא מאת הנהלת בנק דיסקונט.

2. למרות האמור במכתבי הנ"ל, אזי ביום 31.8.08 דווח בעיתון גלובס כי הבנק רכש אג"ח נוספות מהסוג הנ"ל תמורת 400 מיליון דולר; בכך העלה את אחזקותיו באג"ח הללו לסך 10.2 מיליארד ¤, בהשוואה לסך 9.35 מיליארד ¤, בתום הרבעון הראשון של שנה זו.

3. אני מבקש לדעת האם האמור בסע' 2 דלעיל הינו נכון?, ואם כן – מי מימן את הרכישה הנ"ל, שכן כל ההון העצמי של בנק דיסקונט (9.2 מיליארד ¤) כבר הושקע באג"ח MBS שנרכשו לפני כן. לפיכך, נשאלת השאלה: האם הבנק לווה כספים מגורם פיננסי אחר, לצורך מימון העסקה הנ"ל? (ואם כן, איזו בטוחה ניתנה למלווה הנ"ל?), או שהרכישה מומנה מכספי לקוחות הבנק (שגם אני נכלל ביניהם)?

אם העסקה הנ"ל מומנה מכספי לקוחות הבנק, אזי הדבר היה אסור לחלוטין.

4. עפ"י הפרסום הנ"ל, אזי נכון ליום 30.6.08 הבנק רשם הפסד זמני בגין אחזקת כל אג"ח MBS הנ"ל, בסך של 31 מיליון דולר; אולם, עפ"י הידוע, כל האג"ח שנרכשו (למעט הרכישה האחרונה בסך 400 מיליון דולר) נעשו כאשר שער הדולר ביחס לשקל נע סביב 4.5 ¤.

שער הדולר ביום 30.6.08 ביחס לשקל, היה 3.35 ¤; משמע, גם אם הבנק היה מוכר את כל האג"ח הנ"ל ביום 30.6.08, אזי היה אמור להפסיד 26% מקרן האג"ח!

5. הגם שטרם ידוע לי שיעור הריבית בגין האג"ח הללו, אזי אין ספק כי אילו בנק דיסקונט היה מבקש למכור את כל האג"ח הללו ביום 30.6.08, לא היה מוצא קונה במחיר "מלא", ואם כן – אזי מכירה הייתה מתבצעת לפי מחיר מאד נמוך (ניתן לכמת שווי שכזה עפ"י העסקה שביצע לאחרונה בנה"פ, שבמהלכה מכר את כל אג"ח DSO או ARS שהיו לו – תמורת כ- 50% מסכום הקרן).

6. חובה על המפקח על הבנקים בבנק ישראל, להשיב לשאלותיי הנ"ל, ולשאלות נשוא השדר מיום 27.8.08; ובפרט עקב המצאות כספים שלי בבנק דיסקונט; וזאת מבלי לגרוע מחובת מנכ"ל בנק דיסקונט להשיב לי ישירות בגין אותן שאלות.

היה ולא אקבל מענה ענייני בגין השאלות הללו, אזי אנקוט גם בפנייה לערכאות משפטיות, כדי לאבטח את מלוא כספיי (וגם כספי הלקוחות האחרים בבנק זה).

בכבוד,

דב אבן אור, עו"ד

העתקים:

1. מר רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים באמצעות פקס: 02-6552469

2. יו"ר מועצת המנהלים של בנק דיסקונט

3. מנכ"ל בנק דיסקונט

4. מר יצחק קורן, מנהל סניף דיסקונט כפ"ס

***

ז' באלול תשס"ח

7 לספטמבר 2008

לכבוד                                      באמצעות פקס: 02-6528419

מר סטנלי פישר                                            (סה"כ עמודים: 2)

נגיד בנק ישראל                                ד ח ו ף

א.נ.,

הנדון: בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק")

סימוכין: מכתביי מיום 27.8.08 ו- 2.9.08

1. את אשר יגורתי בא; קרי – מזכיר המדינה לענייני אוצר, בארה"ב, הודיע כי הממשל מלאים החברות פרדי מאק ופאני מיי (להלן: "החברות").

עפ"י הפרסומים בכלי התקשורת הכלכלית, אזי כל המחזיקים במניות רגילות בחברות – הפסידו את כספם, אך ישנה סבירות גבוהה כי המחזיקים באג"ח, יקבלו את כספם.

2. אני בספק רב, אם מחזיקי האג"ח יקבלו את כל כספם; גם אם כן, אזי מועד הפירעון לא יהא זה הנקוב באג"ח. מה עוד ויש להבדיל בין אג"ח רגילות ובין אג"ח מגובות במשכנתאות; דהיינו, אם לגבי אג"ח רגילות ישנה התחייבות מפורשת ללא תנאי, אזי לעניין אג"ח מסוג MBS (להלן: "האג"ח"), התחייבות המנפיק הינה ע"ס החזר המשכנתאות; ולכן – עלולה להישמע טענה, כי לאור הכשל בהחזרי המשכנתאות, אזי יש מקום שלא לשלם למחזיק האג"ח את הסכום הנקוב בהן, אלא אם וכאשר מקבלי המשכנתאות ישלמו את חובם ובמלואו.

3. האם יש ספק, כי אם האמור בסע' 2 דלעיל יעלה על שולחן של בימ"ש פדרלי כל שהוא בארה"ב, אזי האחרון "יטה אוזן" לטיעון הנ"ל; שכן שלילתו על הסף, עשויה לחייב את אוצר המדינה בתשלום שאין באפשרותו לשלמו!!! (מדובר בכמה ביליוני דולרים).

4. "הכתובת הייתה על הקיר", ולכן היותר תמוה, היה עניין רכישת אג"ח של החברות, בסך 400 מיליון דולר, לפני מספר ימים.

5. עפ"י הערכתי, הסיכון שבנק דיסקונט נטל באי מכירת כל האג"ח, הינו לפחות 50% משווי הקרן (קרי – כ- 5.1 מיליארד ¤); לפיכך, נשאלת השאלה כיצד לשקלל סיכון זה, כאשר האג"ח הללו נרכשו באמצעות הון עצמי של הבנק? (שהרי, הון עצמי אינו חלק מנכסי סיכון משוקללים, ולכן הלימות ההון אינה מתייחסת לנכסי סיכון אלו).

6. אני בדעה, כי הסיכון הגלום במשבר הנוכחי בארה"ב הינו בלתי ניתן לכימות, וקיימת אפשרות כי כל ההשקעה באג"ח הללו, תרד לטימיון; במקרה שכזה, נשאלת השאלה: האם אובדן שני שליש מההון העצמי של הבנק לא יאלץ את בנק ישראל "להלאים" את בנק דיסקונט?

7. סביר להניח כי אי מכירת האג"ח הנ"ל – עד כה, ומאידך רכישה נוספת ואחרונה; הייתה בגדר עשיית "טובה" לממשל הנוכחי בארה"ב (איני מזלזל בעניין שכזה, ולעיתים זה כורח המציאות); אולם, אם תתרחש קטסטרופה כלכלית ו/או פיננסית, אף גורם בממשל לא ייחס חשיבות מיוחדת לטובה הנ"ל, וסביר כי יתנערו ממנה.

8. לפיכך, ראוי וחובה כי בנק דיסקונט יעשה הכל כדי לממש לאלתר את כל האג"ח, גם אם הדבר יהא כרוך בהפסד; או שהאג"ח יומרו בחלקן לאג"ח של משרד האוצר של ארה"ב, וחלק ייפדו לאלתר.

9. אני מבקש לדעת ולאלתר, כיצד המפקח על הבנקים בבנק ישראל, מתעתד לנהוג כלפי בנק דיסקונט, בגין האמור דלעיל.

בכבוד,

דב אבן אור, עו"ד

העתקים:

1. מר רוני חזקיהו, המפקח על הבנקים

2. יו"ר מועצת המנהלים של בנק דיסקונט

3. מנכ"ל בנק דיסקונט

4. מר יצחק קורן, מנהל סניף דיסקונט כפ"ס

הוספת תגובה