Back to "סינדרום אוסלו" והתקפת הטרור בנורווגיה פרופ' בארי רובין

הדגמת חרם על ישראל בפני שר החוץ הנורווגי ימים לפי הרצח במחנה מצעירי המפלגה